TÜZÜK

 PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

ORHANELİ-KELES-BÜYÜKORHAN-HARMANCIK

VE OSMANGAZİ’YE BAĞLI DAĞ KÖYLERİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde-1 : Derneğin Adı: “ ORHANELİ-KELES-BÜYÜKORHAN-HARMANCIK VE OSMANGAZİ’YE BAĞLI DAĞ KÖYLERİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ”dir. Merkezi :BURSA’ dır. Derneğin kısa adı: “DAĞ-DER” dir.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için,yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde-2 : DERNEĞİN AMACI :

1-Orhaneli, Keles ,Büyükorhan, Harmancık yöresinde ikamet eden; Yöre nüfusuna kayıtlı olup, Bursa ve diğer illerde bulunan; Yöre nüfusuna kayıtlı olmadığı halde, ana-baba,dede-nine……..den dolayı  bu yöre ile bağı olan, üyeler ve hemşeriler arasında birlik, beraberlik ve iletişimi sağlamak,ekonomik,kültürel, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çalışmak ve faaliyetlerde bulunmaktır. Ayrıca yörede var olan Yörük-Türkmen kültürü ile mevcut folklorunu yaşatmak,tanıtmak ve geliştirmektir.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

 1. Dernek amaçlarını ve çalışma biçimlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle izine tabi faaliyetler açısından ilgili Bakanlıklar ve Kurum ve Kuruluşlardan izin alır.
 2. Üyelerin ve yöre halkının tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacı ile yemek ve ikramlar verir,toplantılar düzenler.
 3. Dini ve milli gün ve gecelerde tebrikleşme törenlerini gerçekleştirir.Üye ve hemşerilerimizin düğün ve cenazelerine katılır ve katılımı sağlar.Bu hususta yardım eder ve yardımcı olur.
 4. Yöre ile ilgili olayları,katılımları,faaliyet ve proğramları duyurmak için toplu mesaj proğramları kurar,bilgisayar ve internet üzerinden toplu mesajlar gönderir.Bunu yaparken iletişim teknolojisini kullanır ve medya ile işbirliği yapar.
 5. Yörenin tanıtımı için,gerekli kurum ve ilgili yerlerin onay ve izni dahilinde,dergi,gazete vb. kurar,satın alır ve işletir.
 6. Yörenin folklorunu yaşatma ve çevreye tanıtmak için günler ve toplantılar düzenler,görsel yayınları kullanır,kamera ve diğer kayıt cihazları ile etkinlikleri kayıt altına alır ve arşiv oluşturur.
 7. Yöremizdeki olumlu veya olumsuz hadiselere,olaylara,yatırım ve teknolojik gelişmelere tepki verir ve kamuoyu oluşturur.
 8. Yöremiz insanlarından idari ve siyasi kamu kurum ve kuruluşları ile önemli meslek kuruluşlarında görev alabilecek kişileri yetiştirir,yardım eder,gerektiğinde destek olur ve gerekli çalışmaları yapar.
 9. Yöre insanımızın bilgi ve becerilerinin artması,insani ilişkilerinin gelişmesi ve bir meslek sahibi olabilmesi için çalışır,ilgili kurumlardan izin alarak kurslar düzenler.Eğitim çağındaki çocuklarımızın başarılı olmalarına katkı sağlar ve destek olur.
 10. Üyeler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar.
 11. Yörenin okuma çağındaki gençlerine yardım yapar,barınmalarını temin bakımından ilgili kurumlarından izin alarak yurtlar kurar ve işletir,burslar vererek maddi katkıda bulunur
 12. Üye ve hemşerilerimiz arasındaki anlaşmazlıkları giderir,bunun için girişimlerde bulunur;Gerektiğine yörede hatırı sayılan sözü dinlenen şahsiyetlerden faydalanarak anlaşmazlıkların mahkemelere intikalini önler.
 13. Yörenin ekonomik bakımdan kalkınması, üye ve hemşerilerimizin sosyal ve mali bakımdan gelişmesi için çalışma ve projeler ortaya koyar, ayrıca yöre insanımıza her konuda danışmanlık yapar.
 14. Yörenin folklorunu araştırır, yaşatır ve bu amaçlı ekipler kurar,çalıştırır, ilgili mercilerden izin alınmak kaydıyla yut içi ve yurt dışında gösterilere katılımını sağlar
 15. Yörenin tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar, veya yaptırır, bu çalışmaları kitap, makale, dergi ve broşür halinde yayınlar veya yayınlattırır. Derneğe ait web sitesi kurar ve kurdurur, yöreye ve derneğe ait bütün bilgileri bu sitede yayınlar.
 16. Üyelere ve çevreye yörenin sosyal, kültürel ve folklorik değerlerini tanıtıcı sinema, TV filmi, tiyatro, sine-vizyon, makro-vizyon, gibi görsel, sempozyum, panel, seminer, konferans, açık oturum gibi kültürel etkinliklerle tanıtıma katkı sağlar.
 17. Yörenin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlamak maksadıyla, sanayici, işadamı, yatırımcı, bürokrat gibi ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlarla yöreye iş ve tanıtma gezileri tertipler ve bu içerikli toplantı, brifing vb. etkinliklerde bulunur.
 18. Yöre halkının sosyal ve sağlık sorunları ile ilgili projeler üretir, bunları ilgili mercilere ulaştırır, bu amaçlı kurumlar tesis edip işletir veya mevcut kurumlarla işbirliği yaparak, üyelerin ve yöre halkının bu hizmeti almasını sağlar.
 19. Derneğe sosyal, kültürel amaçlı sosyal tesisler kazandırır ve işletir.
 20. Yöreye ait güreş ve diğer sportif oyun faaliyetlerini destekleyip tanıtır, üyeler arasındaki dayanışmayı tesis etmek amacıyla,sportif turnuvalar düzenler, yöremizde sportif faaliyet gösteren kulüplere maddi ve manevi yardımda bulunur.
 21. Yörenin ekonomik olarak kalkınması için, kamu kuruluşları ile işbirliği yapar, yatırım ve toplu konut kooperatiflerinin açılmasına öncülük eder,yöredeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışır.
 22. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, yasal yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla;yeteri kadar personel çalıştırabilir, hizmet satın alabilir.
 23. Dernek amaçları doğrultusunda, elde edilen gelirin kâr ve risturn gibi adlarla dağıtılmaması şartıyla iktisadi teşekküller açar.
 24. Dernek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda bankacılığı yapar, gerekli tesisleri kurar,giyecek ve yakacak yardımında bulunur,felaket ve afetlerde gerekli maddi ve manevi destek verir.
 25. Yöremize katkıda bulunan,derneğimiz yönetiminde yer almış ve hizmet vermiş ahirete göç etmiş ölenlerimize,yöremizin birliği,dirliği ve bereketi için dini gün ve gecelerde veya diğer günlerde,yöremiz din adamları ve müftülüklerimiz ile işbirliği yaparak mevlitler okutur,dini proğramlar yapar,düzenler ve bu organizelerde yer alır.

.

 1. Yöremiz kültürüne yakın yada iş birliğini gerektiren durumlarda yurt içi ve yurt dışı sivil toplum örgütleri ve hemşeri dernekleri ile çalışmalar yapar,kararlar alır,kardeş dernekler oluşturur,ortak projeler üretir ve birlikte hareket edebilir.Platformlar oluşturur.
 • Yörenin kültürel yapısını ortaya koyacak yapısal,kurumsal oluşuma gider,Dağ-Der kültür merkezi adı altında bir kompleksin ve tesisin kurulması için çalışır.
 1. Dağ-Der çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirmek için,komisyonlar kurar,hanım komisyonları,gençlik komisyonları ve diğer meslek guruplarını bünyesine alarak çalışmalar yapar.
 2. “Dağ-Der” İsminin başkaları tarafından kullanılmaması için,Patent hakkı alır ve bu ismin başkaları tarafından kullanılmasını engeller.
 3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,
 1. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,
 2. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,
 3. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
 4. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satmak, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.
 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 8. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 9. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar,

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, hemşeri dayanışma ve yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemler: Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma:Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

       Dernek  Organları:Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; genel merkezde  derneğe kayıtlı üyeler ile şubelere kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*:Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Geçmiş yıllara ait üyelik aidatı borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar.

Bir siyasi partinin organında aktif olarak görevli olanlar DAĞ DER genel başkanlığına aday olamazlar.

Dağ Der genel başkanı bir siyasi partiden, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı veya meclis üyeliği için aday adaylığı müracaatını yaptığı anda genel başkanlıktan istifa etmiş sayılır.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur,

 

 

 

 

 

Aday Olma*:
Yönetime aday olacak üyeler bir başkanın ismi altında yönetime aday olabilirler. Üyeler tek başlarına dernek organlarına aday olamazlar. Başkan adayları veya görevlendirdiği kişiler aracılığı ile  dernek organlarına aday olacak kişilerin listesini  genel kurulun ilk toplantısından 7 gün önce yönetim kuruluna teslim etmek zorundadırlar başvurular o günün mesai bitim saati olan saat 17.00 de sona erer. Bu tarih ve saate kadar listelerini teslim etmeyenler aday olamazlar. listeler yönetim kurulunca incelenir. aday olanlarda üyelik ile ilgili herhangi bir aykırılık tespit edildiğinde giderilmesi için aday başkana bilgi verilir. Aday başkanın bu eksikliği 24 saat içinde gidermesi zorunludur listeleri eksik olanlar seçime giremez ve aday olamazlar. Listeler genel kurulun ilk toplantısından 3 gün önce kesinlik kazanır ve derneğin internet sayfasından duyurulur yine aynı gün tüm adaylar veya temsilcileri Dağ Der genel merkezinde toplanırlar ve oy pusulaların rengi belirlenir. Adaylar seçim günü belirlenen oy pusulası renginden başka bir renkte oy pusula bastıramazlar. Genel kurul toplantısının birincisinde çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıdan 2 gün öncesine kadar başkan adayı Dağ Der yönetim kuruluna yazılı olarak haber vermek kaydıyla dernek organlarında görev alacak adaylarda değişikliğe gidebilir. Ancak başkan adaylarının değiştirilmesi mümkün değildir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:Madde 10-Yönetim kurulu 15 asıl ve 15yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve asıl üyeleri belirler.  önetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları: Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

   1-Üye aidatı: Giriş ödentisi olarak 24,00 TL ve aylık 3,00 TL olarak ödenen aidattan oluşur. Miktarı, her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Aidat ödeme şekli ve biçimi yönetim kurulu tarafından tespit edilerek, üyenin talep ve isteği doğrultusunda; internet üzerinden (mobil aidat sistemleri ile), Cep telefonu üye aidatı (mesaj onayı ile), Kredi Kartı (MAIL ORDER sistemi ve pos cihazı ile), hesaptan talimat verme, havale, EFT ve elden olmak üzere aidatlar ödenebilir. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurulun kararı ile yönetim kurulu yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, kermes,temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler: Madde 13-Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*:Madde 14-Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*:Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü*:        Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi: Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri: Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri: Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubeler, kişi ve kurumlarla yapacakları yazılı ve sözlü taleplerini genel merkezin onayına sunar, genel ve mali durumları, yaptıkları ve yapacakları faaliyetleri altı ayda bir yazılı olarak genel merkeze bildirir.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler: Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Genel merkez gerekli gördüğünde şube yönetim kurulunu başkan da dahil görevden alabilir, bir ay içinde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak üzere üyeleri arasından geçici yönetim kurulu oluşturabilir. Çalışmaları dernek amacına uygun olmayan veya yeterli görülmeyen sübeler; Genel merkez genel kurulunca geçici olarak kapatılabileceği gibi fesih de edilebilir. Fesih halinde şubelerin tüm mal varlığı dernek merkezine devredilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Genel merkez genel kuruluna şubelerin mevcut tüm üyeleri katılır ve oy kullanırlar.Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma*:Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli :Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genelkurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Fesih halinde derneğin mal varlığı ORHANELİ,KELES, HARMANCIK VE BÜYÜKORHAN BELEDİYELERİ arasında eşit olarak paylaştırılarak devredilir.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Dağ-Der ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği: Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  Bu tüzük 26 (Yirmi altı) maddeden ibarettir. 30.04.2016

       EK-1   Tüzüğün 7. maddesinde yeniden düzenlenen ” Üyelik aidatı borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar” hükmü 2015 ve daha önceki yıllara ait aidat borçları için uygulanmaz. 2016 ve sonrası aidat borçları için uygulanır.

                                                                                                          

Prof. Dr. Ali  KAYA          Yüksel YAŞAR          Aydın ÖZDEMİR  

 

Necati KARAARSLAN    Telat ARI     Ali ALTINOĞLU     

 

Üzeyir TÜFEKÇİ          Akın GÖLER  Numan ÇAKIR   

 

Cengiz BÜTÜN     Metin ATIN     Ali BEYREK     

Yelda DOĞRU         Veliye SEVİM                    

 

 

               Mehmet YAHŞİ

 

 

Eski şekli Yeni şekli
…………………

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

……………………………….

 

Tüzüğün 7. maddesine iki bend eklenmesi

……………

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Geçmiş yıllara ait üyelik aidatı borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar.

…………………………………

Aday Olma*:
Yönetime aday olacak üyeler bir başkanın ismi altında yönetime aday olabilirler. Üyeler tek başlarına dernek organlarına aday olamazlar. Başkan adayları veya görevlendirdiği kişiler aracılığı ile  dernek organlarına aday olacak kişilerin listesini  genel kurulun ilk toplantısından 7 gün önce yönetim kuruluna teslim etmek zorundadırlar. başvurular o günün mesai bitim saati olan saat 17.00 de sona erer. Bu tarih ve saate kadar listelerini teslim etmeyenler aday olamazlar. listeler yönetim kurulunca incelenir. aday olanlarda üyelik ile ilgili herhangi bir aykırılık tespit edildiğinde giderilmesi için aday başkana bilgi verilir. Aday başkanın bu eksikliği 24 saat içinde gidermesi zorunludur. listeleri eksik olanlar seçime giremez ve aday olamazlar. Listeler genel kurulun ilk toplantısından 3 gün önce kesinlik kazanır ve derneğin internet sayfasından duyurulur yine aynı gün tüm adaylar veya temsilcileri Dağ Der genel merkezinde toplanırlar ve oy pusulaların rengi belirlenir. Adaylar seçim günü belirlenen oy pusulası renginden başka bir renkte oy pusula bastıramazlar. Genel kurul toplantısının birincisinde çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıdan 2 gün öncesine kadar başkan adayı Dağ Der yönetim kuruluna yazılı olarak haber vermek kaydıyla dernek organlarında görev alacak adaylarda değişikliğe gidebilir. Ancak başkan adaylarının değiştirilmesi mümkün değildir.
Tüzüğün sonuna ek-1 maddesi eklenmesi

EK-1          Tüzüğün 7. maddesinde yeniden düzenlenen ” Üyelik aidatı borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar” hükmü 2015 ve daha önceki yıllara ait aidat borçları için uygulanmaz. 2016 ve sonrası aidat borçları için uygulanır.

 

dag-der_-tuzuk-y-k-k-06-05-2016