Tüzük değişikliğinin getirdikleri

DAĞDER Yönetim Kurulu tarafından son yapılan genel kurulda değiştirilen tüzük maddelerine dair açıklama yapılması gerekliliği görülmüştür.

Bu kapsamda üyelik, oy kullanma, yönetime aday olma, aidat miktarının belirlenmesi  konularında yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Açıklamalara ayrıca www.dagder.org.tr/uye-girisi adresinden de ulaşabilirsiniz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN GETİRDİKLERİ

Sayın Üye;

Derneğimizin tüzüğünde yapılan son değişiklerle; üyelik, oy kullanma, yönetime aday olma, aidat miktarının belirlenmesi  konularında değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişikliklerden sonra,  üyelerimizin ve yönetimde yer almak isteyenlerin haklarını doğru kullanmalarının sağlanması, mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla sizlere değişikliklerle ilgili açıklama yapılması düşünülmüştür.

DEĞİŞİKLİKLER;

1-Tüzüğün 5. maddesinde düzenlenen Dernek üyeliğinden çıkarılma şartları içindeki,

Üyelik aidatını iki yıl ödememek”  tüzükten çıkarılmıştır.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü başlıklı 7. maddesinin

  1. fıkrası değişmiş
  2. fıkra-“Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; genel merkezde derneğe kayıtlı üyeler ile şubelere kayıtlı üyelerden oluşur. “

şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı maddenin toplantı usulü başlıklı 3. fıkrasına “üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır”dan sonra gelmek üzere ;

“Geçmiş yıllara ait aidat borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar.

Bir siyasi partinin organında aktif olarak görevli olanlar DAĞDER genel başkanlığına aday olamazlar.

Dağder genel başkanı bir siyasi partiden, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı veya meclis üyeliği için aday adaylığı müracaatını yaptığı anda genel başkanlıktan istifa etmiş sayılır.”

cümleleri eklenmiştir.

Aynı maddeye 4. fıkra olarak Aday Olma Başlıklı

“Yönetime aday olacak üyeler bir başkanın ismi altında yönetime aday olabilirler. üyeler tek başlarına dernek organlarına aday olamazlar. başkan adayları veya görevlendirdiği kişiler aracılığı ile dernek organlarına aday olacak kişilerin listesini genel kurulun ilk toplantısından 7 gün önce yönetim kuruluna teslim etmek zorundadırlar. Başvurular o günün mesai bitim saati olan 17:00 de sona erer. Bu tarih ve saate kadar listelerini teslim etmeyenler aday olamazlar. Listeler yönetim kurulunca incelenir. Aday olanlarda herhangi bir aykırılık tespit edildiğinde, giderilmesi için başkana bilgi verilir. Aday başkanın bu eksikliği 24 saat içinde gidermesi zorunludur. Listeleri eksik olanlar seçime giremez ve aday olamazlar. Listeler genel kurulun ilk toplantısından 3 gün önce kesinlik kazanır ve derneğin internet sayfasında duyurulur. Aynı gün tüm adaylar veya temsilcileri  Dağder genel merkezinde toplanırlar ve oy pusulalarının rengi belirlenir. Adaylar seçim günü, belirlenen oy pusulası renginden başka bir renkte oy pusulası bastıramazlar. Genel kurul toplantısının birincisinde çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıdan 2 gün öncesine kadar başkan adayı Dağder yönetim kuruluna yazılı olarak haber vermek kaydıyla dernek organlarında görev alacak adaylarda değişikliğe gidebilir. Ancak başkan adaylarının değiştirilmesi mümkün değildir.”

paragrafı eklenmiştir.

Yönetim kurulunun teşkili görev ve yetkileri başlıklı 10 maddesinde

Asil ve yedek üye sayısı 13 ten 15 e çıkarılmıştır.

 

Derneğin Gelir kaynakları Başlıklı 12. Maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi değiştirilerek

“1- Üye aidatı : Giriş ödentisi olarak 24,00 Tl ve aylık 3,00 TL olarak ödenen aidattan oluşur. Miktarı, her yıl ocak ayında yönetim kurulu kararıyla belirlenir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Tüzüğün sonuna ek- 1 madde olarak

“Tüzüğün 7. Maddesinde yeniden düzenlenen “üyelik aidatı borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar” hükmü 2015 ve dah önceki yıllara ait aidat borçları için uygulanmaz.  2016 ve sonrası aidat borçları için uygulanır”

eklenmiştir

AÇIKLAMA

Yukarıda belirtilen değişiklerle Tüzüğümüze göre;

1- Aidat ödemeyen üye dernek üyeliğinden çıkarılamayacaktır.

2- Kimler genel kurula çağrılacak? Kimler oy kullanabilecektir?

Tüzüğün 7. maddesinin Çağrı usulü başlıklı parağrafının 1. ve 2. cümlelerinde; Yönetim kurulunun tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenlemesi ve yine aynı üyelerin genel kurul tarihinden en az 15 gün önce usulüne uygun olarak toplantıya çağırması gerektiği belirtilmiştir.

Tüzüğün bu maddesinde genel kurula çağrılacak üyenin genel kurula katılma hakkının bulunması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle Geçmiş yıllara ait aidat borcu olanlar genel kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamazlar  kuralı getirildiğinden

 Genel kurula katılıp oy kullanabilmek için geçmiş yılların aidat borcu olmaması gerekmektedir. Bu durumda üyenin GENEL KURULA ÇAĞRILABİLMESİ İÇİN geçmiş yıllara ait aidat borcu olmamalıdır.

Aynı şekilde GEÇMİŞ YILLARA ait aidat borcu olan üye OYDA kullanamayacaktır.

Sayın Üyemiz;  Yukarıdaki açıklama cümleleri siz, derneğimiz yöremiz açısından çok önemlidir. tekrar okuyup genel kurula katılma ve oy kullanma hakkınızı önemseyin.

3-Genel kurul toplantısına katılıp oy kullanabilmek için hangi senelerin borcu olmaması gerekir?

Tüzüğe eklenen ek maddeyle 2016 yılı dahil sonraki yılların aidat borcu olmaması germektedir. Yani 2016-2017-2018 yıllarının aidat borcunun ödenmesi gerekir.

Tüzüğün ilgili maddeleri yılı baz aldığından kongrenin yapıldığı yılın öncesindeki yılların borcunun ödenmesi yeterlidir. Yıl tamamlanmamışsa aylık borçlar dikkate alınmayacaktır. 2019 yılında olağan  genel kurul yapılacağından 2019 yılı aylarına ait aidat borçları dikkate alınmadan genel kurula katılacak hazurun listeleri hazırlanacaktır.

4- Üyemiz aidat borcunu ne zamana kadar ödeyebilecektir?

Aidatların genel kurulun ilk toplantısından 20 gün öncesine kadar ödenmesi gerekir. Zira genel kurulda oy kullanma hakkı olanların, doğru  tespiti yapılıp genel kurula çağrı yapılacaktır.

5- Nasıl ödeyeceğiz

6- Üye aidatı kaç TL’dir?

Üye aidatı aylık 3 TL olup yıllık 36 TL dir. Aidat miktarı yönetim kurulunca değiştirilmemiştir.

7- Genel başkanın siyasete girmesi

Tüzükte yapılan bir başka değişiklikle, bir siyasi partinin organlarında aktif olarak görevli olanların  Genel başkan adayı olamayacağına ve fiilen genel başkanlık görevini ifa eden başkanın bir siyasi partide görev almak için aday olması durumunda genel başkanlık görevinin sona ereceğine ilişkindir. Bir siyasi partide görevli kişi genel başkanlığa aday olamayacak, Genel başkanlık görevini yürütmekteyken bir siyasi partiden aday olması durumunda genel başkanlık görevi sona erecektir.

8- Adaylık nasıl olacak?

Tüzüğümüzde Dağder yönetimine adaylıkla ilgilide temel değişiklik yapılmıştır. Yukarıda maddede de açıkça yazıldığı gibi Genel kurula giderken genel başkan adayı belli olacaktır. Seçilen yönetim kurulunun kararıyla değil genel kurulda başkan belirlenecektir. Aday yönetim kurulu listesi bir başkan ismi altında genel kurulun ilk toplantısından 7 (yedi) gün önce mevcut yönetim kuruluna verilecektir. Yönetim kurulunca listeler tüzük ve diğer mevzuat açısından incelenip eksiklik var ise listenin başkan adayına bildirilerek eksikliğin 24 saat içinde giderilmesi istenecektir. Genel kurulun 2. oturumu yapılırsa başkan adayı genel kurula 2 gün kalana kadar Başkan adayı hariç listesinde değişiklik yapabilecektir.